Nyby-agenten: «Forankring i toppledelse er avgjørende for å lykkes»

Maria_Tynset

Hun er genuint interessert i mennesker og hvordan ny lærdom kan bidra til positiv endring. Bli bedre kjent med Nyby-agent Maria Storberg i Tynset kommune.

  • Stilling: HR-konsulent på Tjønnmosenteret i Tynset kommune
  • Kommer fra og bor nå: Karlskrona i Sør-Sverige, bodd i Norge i 23 år. Flyttet fra Oslo til Tynset 1. mars 2019.

Kort om meg:
Jeg har bred og allsidig erfaring fra å jobbe med mennesker i ulike livsfaser. Er genuint interessert i nettopp mennesker. Trigges av endring, utvikling og å få være med og skape noe som har et meningsfylt formål. Det første jeg tenkte da jeg flyttet til Tynset var hva jeg kunne gjøre for å bli bedre kjent med stedet og de som bor her, og frivilligheten føltes som et naturlig sted å starte.

Hvordan bruker Tynset kommune Nyby?
Vi har begynt med to enheter i helse og omsorg, herunder hjemme- og institusjonstjenesten, hvor deres respektive avdelinger har et samarbeid med frivilligsentralen. Vi er helt i startgropen, og prøver oss frem før vi vil kobler opp flere enheter: Hvor mange frivillige og hvor mange oppdrag har vi? En hyggelig og fin erfaring allerede, er at mange setter pris på at en helt vanlig medborger kommer innom for å ta et oppdrag. Oppdragene som legges ut krever ikke helsefaglig kompetanse. At løsningen også bidrar til at flere som ønsker det, får bo hjemme, som Dagrun er et eksempel på, synes jeg er veldig fint. Samtidig sier de frivillige at oppdragene oppleves meningsfulle. Nyby gir en vinn-vinn-situasjon for begge parter som det er utrolig hyggelig å få ta del i.

Slik jobber jeg med Nyby:

Jeg er ansvarlig for bruken av plattformen i kommunen, og dermed også «100-dagersplanen» som er Nybys anbefalte implementeringsløp. Blant annet er jeg den som sørger for at samtlige møter som skal avholdes, faktisk skjer, og at de riktige ressursene er tilstede. Jeg legger også til rette for aktiv bruk av Nyby: følger med på oppdragene som legges ut og sparrer ved behov, sørger for at alle på ressurssiden har fungerende telefoner hvor appen er lastet ned, deler ut opplæringsmateriell og at de jeg treffer på får kjennskap til Nyby og svar på eventuelle spørsmål. Det er mye endringsledelse i arbeidet. Utover dette bidrar jeg med rekruttering og kvalifisering av de frivillige.

Slik implementerte vi Nyby:

Vi startet med et kartleggingsmøte med Fredrik, hvor vi definerte hvilke behov og ressurser Tynset hadde, samt gevinstpotensial, sikret forankring og hvilke roller vi burde ha med oss for å lykkes. Da ble det besluttet at jeg var den som skulle ha ansvaret for Nyby i kommunen. Jeg har hatt løpende og god dialog med vår kundeansvarlige i Nyby, som er en trygghet dersom vi møter på utfordringer vi er usikre på. Forankring fra toppledelsen i kommunen har vært avgjørende nettopp fordi å innføre et slikt verktøy tar en del tid, og vi har tilliten til å «kjøre på». For å lykkes er jeg også overbevist om at både lederne og oss øvrige ansatte må ha en positiv innstilling til et slikt verktøy, det hjelper ikke om bare én av partene er det. Vi har også vært tydelige på å kommunisere verdiene av Nyby: om en helseansatt bruker fem minutter på å legge ut et oppdrag, sparer de kanskje 30 minutter de ellers ville brukt på å gjøre selve oppdraget selv – og bidrar trolig i tillegg til en bedre hverdag for både den som bistår og den som får hjelp. Andre oppdrag kan ikke måles i tid og penger på den måten, men har en forebyggende effekt som kan gjøre at brukeren unngår ytterligere bistand fra for eksempel hjemmetjenesten.

Derfor er et solid implementeringsløp viktig:

Spesielt i starten er tett oppfølging essensielt. Slik får vi løpende evaluert hva som fungerer og hvilke utfordringer vi møter på, og ikke minst holdes initiativet varmt hos alle nøkkelrollene. Det er fint at vi er en mangfoldig gruppe med ulike innfallsvinkler og erfaringer som hjelper hverandre og trigger litt positiv konkurranse. Hadde det ikke vært for de felles møtearenaene ville vi nok jobbet betraktelig mer silobasert, noe som kunne bydd på unødvendige utfordringer i en læringsprosess som denne.

Så mye tid bruker jeg på Nyby:

Møtene har vi annenhver uke, disse varer kun én time. Utover det er jeg innom avdelingene og følger opp fysisk, og inne i appen for å «ta pulsen» på oppdragene. Plakater og informasjonsark henges opp med jevne mellomrom. Jeg er også opptatt av å snakke om Nyby i uformelle settinger, og at vi må feirer og heie på både nye frivillige og oppdrag som er fullført. Det er ikke enkelt å ha oversikt over totalt antall timer, men jeg brenner for Nyby og potensialet, og skulle gjerne brukt enda mer tid på det. Vi planlegger å gå enda større om ikke så alt for lenge, hvilket mest sannsynlig vil kreve ytterligere av min rolle. For å kunne ta ansvaret som Nyby-agent fullt ut bør en ha, eller ta seg, tid, slik at det ikke blir «enda en ting».

Avslutningsvis – dette tror jeg må til for å lykkes med Nyby:

Jeg har allerede vært inne på noe av det, men oppsummerer gjerne:

1) Forankring fra toppledelse og langs hele linjen – alle involverte må tro på satsingen,
2) Dedikere tid og ressurser – endringer gjøres ikke over natten,
3) Starte i det små og bygge på etter hvert som vi gjør erfaringer,
4) Være en god ambassadør som snakker positivt om Nyby der det føles naturlig, og som er sikker på at plattformen bidrar til å gjøre en positiv forskjell for alle som bor her.

Del denne artikkelen