Nyby brukervilkår

  • Personvernbrukevilkaarr

Siste oppdatert 5. juli 2024

1. Formålet med Nyby

Nyby er en digital tjeneste som kobler ressurspersoner og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker.

Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

Ressurspersoner i Nyby kan være alt fra frivillige, naboer, pårørende, ledige på NAV, ansatte i kommunen eller ansatte i private, ideelle organisasjoner. Behov kan være alle typer tjenester alt fra turvenn, leksehjelp, følgevenn, besøksvenn, praktisk tjenester, opplæring, hjemmetjenester til turvenn eller private og kommunale hjemmetjenester. Felles mål er at vi sammen skal skape et mer inkluderende og robust velferdssamfunn, som er tilpasset fremtiden.

Tjenesten er tilgjengelig for alle offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner som bidrar til et varmere samfunn gjennom kobling av mennesker. Alle enkeltpersoner i Nyby er tilknyttet og kvalifisert av minst en av organisasjonene som benytter Nyby.

2. Definisjoner

Nyby: Nyby AS er et norsk aksjeselskap, og som har som hovedformål å bidra til et mer inkluderende og robust velferdssamfunn rigget for fremtiden. Vi er et sosialt teknologiselskap. Les gjerne mer på www.nyby.no

Tjenesten: Nyby er en plattform som matcher behov og tilbud i organisasjoner og på tvers av organisasjoner. Beskrivelsen dekker brukergrensesnittet, sentral server som behandler data, og de applikasjonsspesifikke tjenestene tilbudt av tredjeparts-leverandører slik som for eksempel skytjenester for bildelagring, brukerautentisering, push-meldinger, SMS og epost.

App: Tjenesten tilbys til Brukere i form av en App for mobil enhet, og rettet mot operativsystemene iOS og Android, samt en web-applikasjon.

Organisasjon: Offentlig, ideell, frivillig, eller privat organisasjon som har samarbeidsavtale med Nyby. Organisasjoner benytter plattformen til å administrere sine brukere.

Bruker: Som bruker menes det både Tjenesteyter og Tjenestemottager. Det er personer som kan være invitert inn i en organisasjon som har avtale med Nyby. Rolle og tilhørighet vil fremgå klart av brukerprofilen.

Part: Dette er brukere som har brukt Tjenesten til å inngå en avtale om å hjelpe hverandre, og de omtales da som Part/Parter i transaksjonen som gjennomføres.

3. Personvern

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilder. Helseopplysninger er sensitive personopplysninger om helseforhold.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om personens handlinger, om og hvor personen beveger seg i løpet av en dag og hva han/hun søker etter på nettet er alt sammen personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

3.1 Informasjon lagt inn av bruker

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid.

Interne personopplysninger for å registrere seg som bruker:

  • Navn
  • Adresse (valgfritt)
  • Kontaktinformasjon; e-post og telefonnummer
  • Plassering (location)

Opplysninger tilgjengelig for øvrige brukere:

Brukeren legger selv inn informasjon om seg i løsningen, dersom organisasjonen som inviterer bruker ikke allerede har lagt inn informasjon om bruker. Bruker har mulighet til å selv legge inn ytterligere informasjon i løsningen. Her er det mer valgfritt.

3.2 Verifisering av informasjon

Tjenestetilbyder vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å godkjenne opplysningene du oppgir til oss, og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene.

3.3 Personlig innstillinger (mobilenhet)

Brukeren kan selv styre innstillinger for appen, og det kan registreres hvilke valg man gjør og hvilke sider i appen man er inne på. For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke, bes det om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten, eksempelvis push-meldinger og lignende.

3.4 Lagring av brukerinformasjon

Det grunnleggende utgangspunktet er at personopplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen av opplysningene.

Følgende brukerrelatert informasjon kan være lagret i Tjenesten:

Mobilnummer: brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er direkte knyttet til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).

Personlig informasjon: Bostedsadresse og kontaktinformasjon. Bilde kan legges inn av bruker for å skape en bedre opplevelse for øvrige brukere, men dette er valgfritt.

Innhold: Dette er tekst og bilder brukeren genererer ved bruk av Tjenesten (slik som forespørsler, tilbud og generell kommunikasjon/chat med andre brukere).

Informasjon om teknisk registrering ved bruk av Tjenesten; Det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten som f.eks. type enhet og operativsystem. Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (for eks. Tjenester i ditt nærområdet). Når du besøker vår Tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker.

3.5 Sikring av personopplysninger

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Tjenestetilbyder bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet. Dersom Tjenestetilbyder identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

Hva informasjonen brukes til

Skape en effektiv tjeneste: Hovedformålet med brukerinformasjonen listet ovenfor, er å kunne legge til rette for en effektiv arena for koblinger; ved å finne aktuelle brukere i en gruppe og koble etterspørsel med tilbud, forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter.

Kontinuerlig forbedring av tjenesten: Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. Nyby har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi: Vi samler forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Dette gjelder bade på aggregert- og på individnivå.

3.6 Deling av informasjon

Andre brukere og andre organisasjoner som bruker Nyby, vil kunne bli presentert informasjon som profilbilde, navn og gruppetilhørighet fra andres profil, og hvorvidt brukeren og opplysningene er godkjent. Videre opplysninger kan gjøres tilgjengelig, men dette vil da være styrt i form av innstillinger i egen profil.

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter.

3.7 Administrasjon av egne personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med Tjenesten. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker. Vær oppmerksom på at dersom du deaktiverer appen, må du registrere alle opplysningene på nytt. Hvis du vil at kontoen din skal slettes permanent uten mulighet for gjenoppretting, logg deg inn på kontoen din og gi oss beskjed.

Dersom du velger å deaktivere din brukerprofil, settes den i karantene i 90 dager. Denne karantenetiden er for å forhindre at noen tilegner seg kontoer på ulovlig vis, eller begår andre ulovlige handlinger, der kontoer bevisst eller ubevisst blir slettet av andre enn kontoinnhaveren.

Etter karantenetiden sletter eller anonymiserer vi alle dine personopplysninger fra våre systemer med følgende unntak:

  • dersom opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til
  • for å granske og hindre svindel og misbruk dersom vi har mistanke om det

3.8 Utlevering i forbindelse med lovbrudd etc.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Tjenestetilbyders tjeneste, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

3.9 Mindreårige brukere

Mindreårige over 13 år kan selv samtykke til at personopplysninger behandles i Tjenesten. Barn under 13 år kan ikke bruke Nyby uten foresattes samtykke.

Vi forutsetter at tjenester som etterspørres ikke bryter norsk lov, og at arbeid for ungdom følger norsk lov og Arbeidstilsynets regler.

4. Vilkår for bruk

4.1 Bruker

Bruker skal oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger.

I de tilfeller personinformasjon, m.m., er fylt ut av organisasjonen som bruker er medlem av, skal brukeren straks varsle sin kontaktperson i organisasjonen dersom den oppgitte informasjonen ikke er riktig.

Du er ansvarlig for brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

4.2 Innholdsproduksjon

Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til, eller oppfordrer til straffbare handlinger, eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen. Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.

Brukeren må selv ha rett til å råde over ressurser som tilbys gjennom Nyby. Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten. Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i Tjenesten. Dette inkluderer både bilder og tekst.

4.3 Identifikasjon

Bruker identifiseres med sin arbeidsgiver dersom vedkommende benytter Nyby som verktøy for sitt arbeidsforhold.

4.4 Rettigheter til Tjenestetilbyder

Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom Nyby.

Både Nyby og organisasjonen bruker er medlem av har rett til på fritt grunnlag å slette eller deaktivere bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

4.5 Skader og ødeleggelser

Brukerne har selv ansvaret, og risikoen for de tjenester og handlinger de avtaler gjennom tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale.

Hverken Nyby eller organisasjonen kan under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten. Dette gjelder både direkte og indirekte tap, og materielle så vel som immaterielle verdier. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

4.6 Betaling og skatt

Eventuell kompensasjon for hjelp tilbudt gjennom tjenesten må organiseres direkte mellom Partene, eller mellom partene og ansvarlig organisasjon. Nyby er ikke Part i et slikt oppgjør.

Det er brukerens ansvar å påse at man opererer i tråd med gjeldende skatteregler, enten gjennom å rapportere selv, eller ved å tilhøre en organisasjon som håndterer rapportering. I den utstrekning varer og tjenester som utveksles gjennom tjenesten utløser skatte- eller avgiftsplikt er det brukernes ansvar alene å sørge for at skatter og avgifter blir betalt.

Dersom skattemyndighetene henvender seg til Nyby for opplysninger fra Tjenesten vil Nyby gi slik informasjon i den utstrekning myndighetene har lovlig hjemmel til å kreve dette.

4.7 Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på nyby.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nyby.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på nyby.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

5. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

6. Kontakt Nyby

Dersom du har spørsmål knyttet til Nyby, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte Nyby AS på hei@nyby.no eller telefon 91889494.

Del denne artikkelen